National Anthem of Armenia

아르메니아 타이틀 (960x136)

Մեր Հայրենիք (Armenia Anthem, 아르메니아의 국가)

아르메니아의 국가 가사

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կը զոհվի։[1]

한국어 가사

우리의 조국과 자유와 독립은
오랜 세기 동안의 소원이었노라.
지금 우리의 자손들은 이렇게 외치리.
“자유로 독립한 아르메니아여!”

여기 우리 형제가 만들어 놓은
당신의 깃발이 있노라.
잠 못 드는 밤을 새워
눈물로 만들었다네.

삼색기를 보라.
우리를 향한 가치 있는 상징이라.
적을 향해 비추어라.
영원토록 영광스러우리.

죽음은 어디에서나 같고
사람은 한 번만 죽으니
조국의 자유를 위해
죽은 이에게 축복을 받으리라.

영어가사

Our Fatherland, free, independent,
That has for centuries lived,
Is now summoning its sons
To the free, independent Armenia.

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn by hand
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy.
Let you, Armenia, be glorious forever.

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

출처: 위키백과

		top
	
아르메니아 한통(960x136)
아르메니아 한인업체 등록/수정/삭제 요청

A monthly posts

Latest Post

세계100대코스 멕시코 “디아만테 카보 루카스 골프클럽”

November 4, 2019

41.1983년 개장한 말레이시아 최초 로열 셀랑고르 골프클럽 (The Royal

세계100대코스 멕시코 “디아만테 카보 루카스 골프클럽”

July 29, 2019

40. 세계 100대 코스 멕시코 “디아만테 카보 루카스 골프클럽”

일본 정부 한국의 '사법주권' 모욕, ‘경제전쟁’ 도발

July 28, 2019

일본 정부가 한국 대법원 판결이 틀렸다고 공격을 퍼부으며 한국의 '사법주권'을 모욕하는

※현 아베 정부가 뒤집은, 1965년 한일청구권협정에 관한 2000년 이전까지 일본 정부의 입장

July 28, 2019

1. 1965.11.5. 시이나 외상, ‘일본국과 대한민국 사이의 조약 및 협정

※ 2005년 민관공동위원회 ‘백서’의 주요 부분 소개

July 28, 2019

조선일보(2019.7.17. 및 7.19. 기사)와 중앙일보(2019.7.18.